XXXIX науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

СЕКЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

10, 11 березня, 14:30, ауд. 2428
Голова секції: д. т. н., професор Лужецький В. А.
Заступник голови: к. т. н., доцент Войтович О. П.
Секретар: аспірант Остапенко А. В.

 1. Нові підходи до побудови криптографічних перетворень.
  Лужецький В. А., д. т. н., професор.
 2. Основні засади державного контролю стану технічного захисту інформації в установах, організаціях та на підприємствах України.
  Прокопенко Ю. В., начальник відділу Управління державного спеціального зв’язку України у Вінницькій області, підполковник.
 3. Застосування графічних паролів для захисту інформації.
  Завальнюк Є. А., заступник начальника відділу автоматизації банківської діяльності центру інформації управління Національного банку України у Вінницькій області, к. т. н., голова ДЕК по захисту дипломних проектів (робіт) та магістерських дипломних робіт.
 4. Оцінювання комплексної безпеки інформаційних ресурсів підприємства.
  Дудатьєв А. В., к. т. н., доцент.
 5. Моделі оцінювання вразливості інформаційних ресурсів підприємства.
  Гульчак Ю. П, к. т. н., доцент.
 6. Моделі та методи нечіткої кластерізації в прикладних задачах.
  Кондратенко Н. Р., к. т. н., професор.
 7. Достовірність прийняття рішень в системах технічного захисту.
  Войтович О. П., к. т. н., доцент.
 8. Стеганографічний метод передачі інформації по телефонній лінії
  Козлюк П. В., асистент.
 9. Безпека електронного документообігу.
  Дудатьєва В. М., асистент.
 10. Прогнозування часових послідовностей на основі інтервальних нечітких множин.
  Чеборака О. В., асистент.
 11. Нечітка класифікація в задачах прогнозування взаємин в соціальних групах.
  Кондратенко Н. Р., к. т. н., професор; Лужецький С. В., аспірант; Черняхович Т. В., аспірант.
 12. Криптоаналіз блокового шифру на основі арифметичних операцій за модулем.
  Дмитришин О. В., аспірант.
 13. Підходи до побудови хеш-функцій.
  Баришев Ю. В., аспірант.
 14. Метод блокового шифрування на основі недетермінованих послідовностей.
  Остапенко А. В., аспірант.
 15. Нечіткі множини в задачі виявлення сигнала з суміши сигнал/завада.
  Ткачук О. А., аспірант.
 16. Інтелектуальні технології в задачах інформаційної безпеки.
  Черняхович Т. В., аспірант.
 17. Дослідження стійкості швидких криптографічних перетворень на основі алгебраїчних порівнянь.
  Гаєвський М. Л., інженер.
 18. Хешування даних з нерівномірним розбиттям на блоки.
  Філіпов О. В., магістрант гр. ОТмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
 19. Дослідження числових моделей даних.
  Кульчицький А. В., магістрант гр. ЗІмн-09, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
 20. Блокові шифри на основі перестановок і підстановок.
  Горбенко І. С., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
 21. Потоковий шифр на основі недетермінованого генератора гами.
  Свистун Д. А., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
 22. Методи швидкого безключового хешування.
  Рудий І. В., ст. гр. 2БС-07, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
 23. Заповненість довільного інтервалу членами зворотньої послідовності другого порядку.
  Михалевич О. В., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – д. т. н., професор Лужецький В. А.
 24. Універсальна система для розробки правил політики безпеки.
  Кец Д. О., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Дудатьєв А. В.
 25. Аналіз основних шляхів витоку інформації.
  Кец Д. О., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Дудатьєв А. В.
 26. Побудова кластерів з використанням генетичного алгоритма.
  Манаєва О. О., ст. гр. 1КС-06, науковий керівник – д. т. н., професор Кондратенко Н. Р.
 27. Оцінювання рівня акустичних сигналів в межах виділених об’єктів.
  Харитонова Н. Ю., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гульчак Ю. П.
 28. Комплекс контролю подій клавіатури ПК локальної мережі.
  Гульчак Е. Ю., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Гульчак Ю. П.
 29. Поєднання завадостійкого кодування і потокового шифрування.
  Дубров О. Ф., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Семеренко В. П.
 30. Захист програм на основі ущільнення даних.
  Алєксєєва Т. М., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.
 31. Методи ключового хешування.
  Семененко Д. С., ст. гр. 2БС-07, науковий керівник – аспірант Баришев Ю. В.
 32. Методи хешування з підвищеною стійкістю до атак.
  Стах О. С., ст. гр. 1БС-07, науковий керівник – аспірант Баришев Ю. В.
 33. Захист від копіювання даних через USB-порт.
  Усачев А. С., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 34. Захист від витоку інформації по радіочастотному каналу.
  Козак Ю. А., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 35. Захист передачі даних по локальній мережі.
  Сінчук А. П., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 36. Автентифікація на основі вибору зображення.
  Прозоровська В. В., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 37. Спеціальне діловодство як елемент захисту інформації на підприємстві.
  Прозоровська В. В., ст. гр. ЗІ-09сп, науковий керівник – асистент  Дудатьєва В. М.
 38. Захист електронних платежів.
  Губернаторов О. А., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 39. Захист веб-сайтів від несанкціонованого заповнення форм.
  Пінчук В. П., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 40. Аналіз дескрипторів безпеки та списків контролю доступу.
  Гудзь В. В., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Войтович О. П.
 41. Розробка програми ідентифікації користувача за клавіатурним почерком.
  Слотюк І. П., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.
 42. Система захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання і модифікації.
  Швидкий М. П., Гончар С. І., ст. гр. 1ЗІ-06, науковий керівник – ст. викладач Каплун В. А.
 43. Система обліку для підприємства «Мобільний доктор».
  Ткач А. І., ст. гр. ЗІ-09сп , науковий керівник – асистент Козлюк П. В.
 44. Методи адміністративного захисту локальної станції.
  Задніпряний П. Г., ст. гр. 2ЗІ-06, науковий керівник – к. т. н., доцент Арсенюк І. Р.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет