XLII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Оргкомітет

 1. Петрук В. Г., д. т. н., професор – голова оргкомітету
 2. Ранський А. П., д. х. н., професор – заступник голови оргкомітету
 3. Мокін В. Б., д. т. н., професор – член оргкомітету
 4. Євсєєв Л.Г., к.п.н., професор – член оргкомітету
 5. Васильківський І.В., к.т.н., доцент – член оргкомітету
 6. Іщенко В.А., к.т.н., доцент – член оргкомітету
 7. Кватернюк С.М., к.т.н., с.н.с., доцент – вчений секретар оргкомітету

Секції

 1. Пленарне засідання
 2. Секція екології та екологічної безпеки
 3. Секція комп’ютерного еколого-економічного моніторингу
 4. Секція хімії та безпеки життєдіяльності
 5. Секція інженерної та комп’ютерної графіки

Тези студентських доповідей,
рекомендованих до опублікування оргкомітетом ІнЕЕК

 1. Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ
  Волощук М.В., науковий керівник – к.т.н., доц. Васильківський І.В.
  Читати у форматi PDF
 2. Контроль об’єму газових викидів двигуна внутрішнього згоряння
  Гуцулюк В.І., науковий керівник – доц., к.т.н. Васильківський І.В.
  Читати у форматi PDF
 3. Контроль вмісту біогенних та токсичних забруднюючих речовин у водних середовищах методом біоіндикації по фітопланктону
  Денисюк Ю.М., Лаугс О.Л., науковий керівник – доц., к.т.н. Кватернюк С.М.
  Читати у форматi PDF
 4. Система контролю водно-дисперсних середовищ в екологічному моніторингу
  Дідусенко В.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Васильківський І.В.
  Читати у форматi PDF
 5. Вплив солодких бутильованих вод на організм людини
  Остапенко А.Є., науковий керівник – проф., д.т.н. Петрук В.Г.
  Читати у форматi PDF
 6. Дослідження забруднення атмосфери промисловими аерозолями
  Слободиський А.П., науковий керівник – доц., к.т.н. Васильківський І.В.
  Читати у форматi PDF
 7. Оцінювання експериментальних результатів аналізу якості питної води м. Вінниці за допомогою традиційних методів та біоіндикації
  Цимбалюк В.А., науковий керівник – к.т.н., доц. Кватернюк С.М.
  Читати у форматi PDF
 8. Технології очищення промислових стічних вод
  Шайдаюк Ю.В., Лаугс О.Л., науковий керівник - д.т.н., професор Петрук В.Г.
  Читати у форматi PDF
 9. Екологічні фактори зростання захворюваності на меланому шкіри та її діагностика за допомогою спектрофотометрії та мультиспектральних зображень
  Шевчук Л.І., науковий керівник – к.т.н., доц. Кватернюк С.М.
  Читати у форматi PDF
 10. Дистанційний контроль забруднення екосистеми річки Снивода за характеристиками макрофітів
  Юр В.В., Мокрицька Л.М., науковий керівник – доцент Кватернюк С.М.
  Читати у форматi PDF
 11. Деякі особливості візуального аналізу контурів об’єктів
  Пушкар О.В., Мартинович І.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Буда А.Г.
  Читати у форматi PDF
 12. Створення моделей сходових кліток з використанням програми «ARCHICAD»
  Колос Д.С., науковий керівник – доц., к.т.н. Корчевський Б.Б.
  Читати у форматi PDF
 13. Аналіз геометричних ознак зображень для задач розпізнавання клітин крові
  Краковецький В.Ю., науковий керівник – доц., к.т.н. Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 14. Критерії оцінювання результатів сегментації напівтонових зображень
  Маслій А.В., науковий керівник – доц., к.т.н. Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 15. Практичний досвід виконання кінематичних схем у графічних системах КОМПАС, sPLAN
  Трофимчук М.В., Рудий М.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Мельник О.П.
  Читати у форматi PDF
 16. Аналіз методів визначення орієнтації поверхні обертання
  Черняєва А.О., науковий керівник – доц., к.т.н. Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 17. Структурна модель кольорових зображень об’єктів за ознакою зв’язності
  Щерба О.К., науковий керівник – доц., к.т.н. Скорюкова Я.Г.
  Читати у форматi PDF
 18. Методологія розрахунку водогосподарського балансу річки Південний Буг
  Полудненко Т.В., науковий керівник – проф., д.т.н. В.Б. Мокін.
  Читати у форматi PDF
 19. Виявлення факторів впливу на витрати, що пов'язані з управлінням твердими побутовими відходами
  Бладика О.Ф., науковий керівник – доц., к.т.н. Березюк О.В.
  Читати у форматi PDF
 20. Аналітичний контроль за вмістом нітратів в об’єктах довкілля і продуктах харчування
  Жуйко К.К., Шага К.О., науковий керівник – ст. викл. Гордієнко О.А.
  Читати у форматi PDF
 21. Перспективи використання параметрів відбитого світла для вимірювання рівня забрудненості води
  Павлюк В.В., науковий керівник – доц. к.т.н. Березюк О.В.
  Читати у форматi PDF
 22. Синтез, будова і фізико-хімічні властивості гетерометалевих (Р-елемент)вмісних діоксиматів ніколу(II) і купруму(II)
  Процько Т.О., Свергун Б.С., наукові керівники – доц., к.х.н. Євсєєва М.В., асист. Панченко Т.І.
  Читати у форматi PDF
 23. Прямий синтез комплексних сполук кобальта(ІІ, ІІІ) З N-, S-вмісними органічними лігандами
  Сидорчук Ю.Ю., науковий керівник – д.х.н., проф. Ранський А.П.
  Читати у форматi PDF
 24. Реагентна утилізація сірковуглецю коксохімічних виробництв та практичне використання отриманих продуктів
  Березюк А.П., Тітов Т.С., науковий керівник – асистент Тітов Т.С.
  Читати у форматi PDF

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.