XLIV регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

електронне наукове видання матеріалів конференції
Завантажуються роздiли меню ...

Секція економіки підприємства та виробничого менеджменту


12—13 березня, 14:30, ауд. 2401
Голова секції: к.е.н., професор Лесько О.Й.
Заступник голови: к.е.н., професор Козловський В. О.
Секретар: к т н., доцент Адлер О. О.

 1. Підсумки наукової діяльності кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту за 2014 рік.
  Лесько О.Й., к.е.н., професор.
 2. Економічні перетворення в Україні з погляду теорії інституціоналістів.
  Козловський В.О., к.е.н., професор.
 3. Перспективи розвитку Вінницької області в 2015-2016 р.р.
  Лесько О.Й., к.е.н., професор.
 4. Нові виклики бідності в Україні.
  Небава М.І., к.е.н., професор.
 5. Інноваційне зростання економіки країни шляхом законодавчого закріплення механізму мотивації випуску високотехнологічної продукції.
  Нікіфорова Л.О., к.е.н., доцент.
 6. Оцінка конкурентоспроможності гранітних кар’єрів Вінницької області.
  Адлер О.О., к.т.н., доцент.
 7. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних умов.
  Причепа І.В., к.е.н., доцент.
 8. Аналіз інноваційного розвитку промисловості України та шляхи її покращення.
  Ратушняк О.Г., к.т.н., доцент.
 9. Взаємозв’язок корпоративної культури і групової динаміки та його вплив на ефективність функціонування підприємства.
  Лазарчук О.В., к.е.н., доцент.
 10. Визначення оптимального каналу реалізації молочної продукції на основі багатокритеріального підходу.
  Тарасюк Н.М., к.е.н., ст. викладач.
 11. Система показників оцінювання ефективності прямого оподаткування у сільському господарстві.
  Малініна Н.М., к.е.н., ст. викладач.
 12. Основні форми підтримки та стимулювання інноваційної діяльності підприємств у країнах Європейського Союзу.
  Глущенко Л.Д., к.е.н., асистент.
 13. Розвиток органічного бджільництва як бізнес-галузі.
  Захараш О.О., асистент.
 14. Перспективи розвитку ринку деривативів України.
  Мещерякова Т.К., ст. викладач.
 15. Формування системи оплати праці на основі концепції людського капіталу.
  Кавецький В.В., ст. викладач.
 16. Управління змінами як напрямок удосконалення діяльності підприємств Вінниччини.
  Острий І.Ф., асистент.
 17. Методи визначення фінансової забезпеченості та обсягів міжбюджетних трансфертів.
  Панасюк О.Ю., аспірант, науковий керівник – к.е.н., професор Небава М.І.
 18. Оцінка стану та аналіз показників конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі.
  Шалагай Ю.О., аспірант, науковий керівник – к.е.н., професор Небава М.І.
 19. Фактори конкурентоспроможності підприємств регіону.
  Хомюк А.О., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Небава М.І.
 20. Маркетингова діяльність на підприємствах регіону.
  Климик О.А., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Небава М.І.
 21. Маркетингові стратегії та їх застосування на підприємствах регіону.
  Дідур Р.А., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Небава М.І.
 22. Сучасні системи та форми стимулювання праці.
  Чайка Ю.С., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Лесько О.Й.
 23. Розвиток малого підприємництва у місті Вінниці.
  Бровко Я.П., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Лесько О.Й.
 24. Зовнішньоекономічна діяльність на підприємствах регіону: стан, тенденції, шляхи покращення.
  Янович М.В., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Лесько О.Й.
 25. Ефективність менеджменту підприємства та шляхи її підвищення.
  Кот Н.О., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Лесько О.Й.
 26. Фінансові результати підприємства та шляхи їх покращення.
  Чередниченко М. І., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., професор Козловський В.О.
 27. Інвестиційний клімат у регіоні та шляхи його покращення.
  Подолян Д.Ю., ст. гр. МОв-12, науковий керівник – к.е.н., професор Козловський В.О.
 28. Управління матеріальними запасами на підприємстві.
  Івашківський Т.М., ст. гр. МОм-11, науковий керівник – к.е.н., професор Козловський В.О.
 29. Аналіз первісних теорій управління персоналом.
  Федорова І.В., ст. гр. МОб-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Нікіфорова Л.О.
 30. Аналіз ефективності використання СППР на промислових підприємствах.
  Чорний В.О., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Нікіфорова Л.О.
 31. Аналіз стану внутрішнього середовища підприємства та шляхи його покращення.
  Бурдейна О.В., ст. гр. МОм-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Нікіфорова Л.О.
 32. Обґрунтування вибору оптимальної маркетингової стратегії підприємства.
  Подорожний М.О., ст. гр. МОм-13, науковий керівник – к.е.н., доцент Нікіфорова Л.О.
 33. Аналіз основних методик оцінювання конкурентоспроможності продукції виробничого підприємства.
  Паляниця О.М., ст. гр. МОв-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Адлер О.О.
 34. Залучення іноземних інвестицій на підприємства регіону.
  Мороз А.В., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Адлер О.О.
 35. Шляхи вдосконалення системи управління промисловим підприємством.
  Маріянко А.А., ст. гр. МОп-14, науковий керівник – к.е.н., доцент Причепа І.В.
 36. Пріоритетні напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств.
  Стелюк К.О., ст. гр. МОп-14, науковий керівник – к.е.н., доцент Причепа І.В.
 37. Підвищення рівня організаційної культури на підприємстві.
  Кутєпов О.О., ст. гр. МОм-11, науковий керівник – к.е.н., доцент Причепа І.В.
 38. Застосування сучасних форм матеріального стимулювання працівників на підприємстві.
  Настенко В.О., ст. гр. МОм-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Причепа І.В.
 39. Логістика та її застосування на підприємствах регіону.
  Любенко О.П., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.т.н., доцент Ратушняк О.Г.
 40. Застосування новітніх комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства.
  Василюк Т.Л., ст. гр. МОм-11, науковий керівник – к.т.н., доцент Ратушняк О.Г.
 41. Вплив корпоративної культури на ефективність управління підприємством.
  Тереховська В.В., ст. гр. МОв-14мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Лазарчук О.В.
 42. Використання групової динаміки в управлінні персоналом організації.
  Гончар С.О., ст. гр. МОв-14мс, науковий керівник – к.е.н., доцент Лазарчук О.В.
 43. Людський капітал як джерело розвитку організації.
  Лисаченко Г.І., ст. гр. МОп-12, науковий керівник – к.е.н., доцент Лазарчук О.В.
 44. Організація складського господарства на підприємстві та шляхи його покращення.
  Савицький О.К., ст. гр. МОм-11, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Малініна Н.М.
 45. Вплив конфліктів на ефективність діяльності організації та основні методи їх вирішення.
  Чигринець Ю.В., ст. гр. МОв-14, науковий керівник – к.е.н., ст.викладач Малініна Н.М.
 46. Управлінні виробничими ризиками на підприємстві.
  Чорнобай Л.Р., ст. гр. МОм-13, науковий керівник – к.е.н., доцент Бальзан М.В.
 47. Сутність та значення логістичної концепції в діяльності підприємства.
  Пересунько Н.С., ст. гр. МОв-12б, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Тарасюк Н.М.
 48. Заробітна плата як головний чинник матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах.
  Покотило А.В., ст. гр. МОв-12б, науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Тарасюк Н.М.
 49. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства.
  Руснак В.А., ст. гр. МОв-12, науковий керівник – к.е.н., асистент Глущенко Л.Д.
 50. Банкрутство підприємств Донецької області.
  Ходак Ю.О., ст. гр. МОв-14мс, науковий керівник – к.е.н., асистент Глущенко Л.Д.
 51. Вплив ділових здібностей персоналу на ефективність діяльності підприємств.
  Жалін Ю.О., ст. гр. МОі-12, науковий керівник – ст. викладач Мещерякова Т.К.
 52. Реклама на підприємстві: стан, тенденції, шляхи покращення.
  Стеценко К.В., ст. гр. МОв-14мс, науковий керівник – ст. викладач Мещерякова Т.К.
 53. Залучення та участь працівників в управлінні організацією.
  Лавровська Т.В., ст. гр. МБ-12, науковий керівник – ст. викладач Кавецький В.В.
 54. Ефективність використання та відтворення основних засобів на підприємстві.
  Мазур А.В., ст. гр. МОв-14мс, науковий керівник – ст.викладач Кавецький В.В.
 55. Вплив дестабілізуючих факторів на інвестиційні процеси у Вінницькій області.
  Дідук О.О., ст. гр. МОв-13, науковий керівник – асистент Острий І.Ф.
 56. Продуктивність праці на підприємствах регіону: стан, тенденції, шляхи покращення.
  Іванов А.В., ст. гр. Мов-14мс, науковий керівник–асистент Захараш О.О.
 57. Інвестиційна діяльність у Вінницькому регіоні: стан, розвиток, шляхи покращення.
  Курдибаха В.І., ст. гр. Мов-14мс, науковий керівник – асистент Захараш О.О.
 58. Економічна безпека підприємств в історичному та сучасному вимірі.
  Мацкявічус С.С., зав. лабораторією.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.