II МНПК «Знання. Освіта. Освіченість» - наукова конференція у ВНТУ

Знання. Освіта. Освіченість

ІI Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 3. Сучасна освіта: проблеми та перспективи
А. И. Афанасьев
Одесский национальный политехнический университет
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ЛЮБИТЕЛЬСТВО В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Читати

С. С. Бескаравайный
Национальная металлургическая академия Украины
СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ
Читати

М. П. Глушко
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
АКСІОЛОГІЯ НАЦІОНАЛІЗМУ У СТРУКТУРІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ЗА І ПРОТИ
Читати

Т. П. Глушко
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Читати

І. О. Головашенко
Вінницький національний технічний університет
ФІЛОСОФІЯ ГЕНДЕРУ В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ
Читати

І. О. Горбова
Житомирський державний університет імені Івана Франка
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Читати

І. В. Гурова
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
ГЕОКУЛЬТУРОЛОГІЯ: ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР У КУЛЬТУРІ
Читати

М. М. Кисельов
Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
ГУМАНІТАРІЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Читати

Л. О. Мазур
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ЗНАННЯ, ЩО НЕ НАВЧАЄ МУДРОСТІ
Читати

М. А. Ожеван
Національний інститут стратегічних досліджень
ЕЛЕКТРОННА РЕВОЛЮЦІЯ У ВИДАВНИЧІЙ Й БІБЛІОТЕЧНІЙ СПРАВІ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Читати

А. В. Писклярова
Вінницький національний технічний університет
ХАБАРНИЦТВО У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Читати

С. М. Порев (Інститут магнетизму НАН України та МОН України)
І. В. Сандига (Міністерство освіти і науки України)
О. С. Порєв (НТУУ «Київський політехнічний інститут»)
ЧИ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНУ ПРО НАУКУ СУЧАСНИМ ФОРМАМ ПІЗНАННЯ?
Читати

О. В. Столяренко (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського)
О. В. Столяренко (Вінницький національний технічний університет)
МЕТОДОЛОГІЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ НА БАЗІ ЕВОЛЮЦІЇ ІДЕЙ ГУМАНІЗМУ
Читати

О. О. Туляков
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи» Національного банку України
ТЕОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Читати

В. А. Цикин
Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко
ФИЛОСОФИЯ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Читати

Цимбал О.В.
Винницкий национальный технический университет
К ВОПРОСУ О НООСФЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Читати

О. В. Чорний
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ
Читати

А. Д. Шоркин
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...