Тенденції управління фінансовими та інноваційними
процесами в умовах ринкових перетворень

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут Менеджменту
Кафедра фінансів та кредиту

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю.ФЕДЬКОВИЧА
Економічний факультет
Кафедра фінансів та кредиту

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (м. Київ)

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ» (Росія)

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАУК (Грузія)

ТЕЛАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЯКОБА ГОГЕБАШВІЛІ (Грузія)

ЗАПРОШЕННЯ

Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»

м. Вінниця
2 березня 2012 р.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-тиріччю Інституту менеджменту «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень»

Напрямки роботи конференції
 1. Теоретичні аспекти інноваційних процесів та їх вплив на реформування економіки України.
 2. Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.
 3. Фінансові аспекти розвитку економіки України та їх вплив на проведення ринкових перетворень.
 4. Місце та роль менеджменту в діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в умовах реформування економіки.
 5. Актуальні проблеми розвитку управління сучасним підприємством.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Умови участі у конференції

 1. До 3 лютого 2012 р. бажаючі повинні надіслати заявку на участь, матеріали доповіді (у друкованому та електронному варіантах на диску CDR) та квитанцію про сплату оргвнеску на поштову або електронну адресу оргкомітету.
 2. Файли назвати прізвищем автора (наприклад: statya_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).
 3. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

 1. Матеріали доповідей обсягом 2-3 повних сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 11, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє, нижнє,ліве, праве – 2см, абзац – 1 см.

 2. У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

  Назва статті друкується напівжирним шрифтом вирівняна по центру.

  Нижче через один рядок – текст статті, вирівняний по ширині.

 3. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною.

 4. Список літератури має бути оформлений згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

  Відповідальність за науковий рівень матеріалів доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори.

  Редколегія залишає за собою право на редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту, або не можна погодити правки за відсутності контактної інформації з автором.

  Збірник матеріалів доповідей буде видано окремим збірником.

  Статті, які не відповідають тематиці конференції, вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться, а кошти не підлягають поверненню

  Схема оформлення матеріалів:

  Ініціали, прізвище авторів, науковий ступінь /11 pt, Ж/

  Навчальний заклад /11 pt/

  НАЗВА СТАТТІ /11 pt, Ж/

  Анотація та ключові слова (українською мовою)

  Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями, формулювання цілей статті, посилання на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки /11 pt/

  Література: /11 pt, Ж/
  1. ..... /11 pt/  Заявку на участь у конференції та статті просимо надсилати за адресою:
  21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
  к. 2222, кафедра фінансів та кредиту.

  e-mail: kafedrafk@ukr.net

  Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до друку будуть опубліковані у фаховому виданні ВНТУ з економічних наук «Вісник ВПІ» за додаткову оплату

  .

  Додаткова інформація за телефонами: (0432)598-046; 598-053; 598-325; 598-414.

  Оргвнесок для учасників конференції — 100 грн., який необхідно перерахувати:
  Вінницький національний технічний університет:
  р/р 31252272210169, Банк ГУДКУ у Вінницькій області
  МФО 802015, код 02070693.
  Призначення: «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень», каф. ФК, від П.І.П., в т.ч. ПДВ

  Для докторів економічних наук участь безкоштовна

  Організаційний внесок необхідно заплатити не пізніше 3 лютого 2012 року, або, як виняток, перед початком конференції.

  Зразок

  Заявка

  на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

  «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень»

  2 березня 2012 року

  П.І.Б ________________________________

  Науковий ступінь, вчене звання ________________________________

  Місце роботи, посада ________________________________

  Назва статті ________________________________

  Назва та номер напряму ________________________________

  Адреса (для пересилки збірника) ________________________________

  Телефон ________________________________

  E-mail ________________________________

   Участь у роботі конференції:
  • заочна,
  • очна без проживання,
  • очна з проживанням.

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

  Голова оргкомітету конференції:

  Грабко В.В. – д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету.

  Заступники голови оргкомітету конференції:

  Павлов С.В. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету.

  Зянько В.В. – д.е.н, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного технічного університету,

  Небава М.І. – к.е.н., доцент, директор Інституту менеджменту Вінницького національного технічного університету, завідувач кафедри економіки промисловості та організації виробництва, професор кафедри.

  Члени організаційного комітету конференції:

  Кураташвілі Альфред А. – д. економ., філософ. та юрид. наук, професор, Президент Міжнародної академії соціально-економічних наук,

  Мороз О.О. – д.е.н, професор, завідувач кафедри підготовки менеджерів Вінницького національного технічного університету,

  Нікіфоров П.О. – д.е.н., професор, декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів та кредиту Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича,

  Оболенський О.Ю. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління, завідувач кафедри економіки (м. Київ),

  Прушківський В.Г. – д.е.н., професор, перший проректор Запорізького національного технічного університету,

  Уланов В.Л. – д.е.н., професор, член-кореспондент РАЕН, Державний університет «Вища школа економіки» (Росія),

  Чалюк П.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці Вінницького національного технічного університету, професор кафедри.

  Секретар оргкомітету:

  Єпіфанова І.Ю. – к.е.н., старший викладач кафедри фінансів та кредиту Вінницького національного технічного університету.

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...