Оптимальне керування електроустановками

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

Русский     EnglishМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічнийуніверситет (ВНТУ)

Національний університет «Львівська політехніка»

Донецький національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Технічний університет Молдови, м. Кишинів

Університет м. Дуала, Республіка Камерун

Амурський державний університет, м. Благовещенськ

І Міжнародна науково-технічна конференція

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЕУ-2011)

Вінниця
25—27 жовтня 2011 року


Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханіч-них системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним електротехнологіям.

Напрямки роботи конференції:
 • Теоретичні проблеми оптимального керування;
 • Електроенергетичні системи та керування ними;
 • Електромеханічні системи, електротехнічні комплекси та керування ними;
 • Електротехнологічні процеси й енергозбереження.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.


ГОЛОВНІ ДАТИ

Подання тез та заявок продовжено        до 20 жовтня 2011 р.

Початок реєстрації        24 жовтня о 9:00


Реєстраційний внесок (без ПДВ)
 Громадяни України   Інші   
  Науковці  150 грн.  $50
  Аспіранти   50 грн.  $25
  Студенти  30 грн.  $15

У вартість реєстраційного внеску входять: участь у роботі конференції та інформаційне забезпечення. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки після отримання повідомлення про включення до програми конференції. В разі неявки на конференцію сплачені внески не повертаються.


Проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему оплату. Вартість проживання буде повідомлена додатково).


Реєстраційні внески слід переводити на такий рахунок ВНТУ

р/р 31259272210098
МФО 802015
Банк: ГУДКУ у Вінницькій обл.

з поміткою: оргвнесок «ОКЕУ-2011» за участь {вказати Прізвище, ім'я, по батькові учасника}

Матеріали конференції

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції.
Рекомендовані до публікації доповіді будуть опубліковані в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» та електронному науковому фаховому журналі «Наукові праці ВНТУ».


Адреса для спілкування
Кафедра ЕСС, ВНТУ
Хмельницьке шосе, 95,
м. Вінниця, 21021,
Україна
Телефон:

(0432) 598377; (0432) 598245

E-mail:

okey2011@vntu.edu.ua

Web-сайт конференції

http://conf.vntu.edu.ua/energo/2011


Докладніше про конференцію та вимоги до оформлення>>>  (інформаційний лист, pdf)

Програма конференції>>>  (Програма, pdf)

Тези доповідей>>>  (Тези доповідей, pdf)

 >>> На початок <<< 

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Винницкий национальный технический университет (ВНТУ)

Национальный университет «Львовская политехника»

Донецкий национальный технический университет

Луцкий национальный технический университет

Технический университет Молдовы, г. Кишинев

Университет г. Дуала, Республика Камерун

Амурский государственный университет, г. Благовещенск

I Международная научно-техническая конференция

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЭУ-2011)

Винница
25—27 октября 2011 року


Целью конференции является обсуждения вопросов оптимального управления в электроэнергетических и электромеханических системах для поиска общих подходов, обмена идеями, определение тенденций развития данной области науки, установление плодотворных контактов, поощрение талантливой молодежи к научному поиску. Особое внимание в ходе конференции предполагается уделить применению математического моделирования, оптимизации, измерительным комплексам, компьютерным системам диагностирования, современным информационным технологиям, альтернативным и возобновляемым источникам энергии, рассредоточенным источникам энергии в локальных системах, преобразованию электроэнергии и электросберегающим электротехнологиям.

Направления работы конференции:
 • Теоретические проблемы оптимального управления;
 • Электроэнергетические системы и управления ними;
 • Электромеханические системы, электротехнические комплексы и управления ними;
 • Электротехнологические процессы и энергосбережения.
Рабочие языки конференции:

украинский, русский, английский.


ГЛАВНЫЕ ДАТЫ

Представление тезисов и заявок продлено        до 20 октября 2011 г.

Начало регистрации        24 октября в 9:00


Регистрационный взнос (без НДС)
 Граждане Украины   Другие   
  Научные работники    150 грн.  $50
  Аспиранты  50 грн.  $25
  Студенты  30 грн.  $15

В стоимость регистрационного взноса входят участие в работе конференции и информационное обеспечение. Платить регистрационные взносы нужно только после получения сообщения о включении в программу конференции. В случае неявки на конференцию уплаченные взносы не возвращаются.


Проживание участников конференции планируется в общежитии ВНТУ и отелях г. Винницы (по предварительному заказу и отдельную оплату. Стоимость проживания будет сообщена дополнительно).


Регистрационные взносы нужно переводить на такой счет ВНТУ

р/р 31259272210098
МФО 802015
Банк: ГУДКУ в Винницкой области

с пометкой: оргвзнос «ОКЭУ-2011» за участие {указать фамилию, имя, отчество участника}

Материалы конференции

Тезисы докладов будут опубликованы на сайте конференции к началу работы конференции.
Рекомендованные к публикации доклады будут опубликованы в изданиях ВНТУ, включенных к перечню ВАК Украины: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» и электронном научном специализированном журнале «Наукові праці ВНТУ».


Адрес для общения
кафедра ЭСС, ВНТУ
Хмельницкое шоссе, 95,
г. Вінниця, 21021,
Украина
Телефон:

(0432) 598377; (0432) 598245

E-mail:

okey2011@vntu.edu.ua

Web-сайт конференции

http://conf.vntu.edu.ua/energo/2011


Подробнее о конференции и требования к оформлению материалов >>>  (информационное письмо, pdf)

 >>> К началу <<< 

Ministry of education, science, youth and sport of Ukraine

Vinnytsya National Technical University (VNTU)

Lviv Polytechnic National University’

Donetsk National Technical University

Lutsk National Technical University

Technical University of Moldova, Kishiniv

Duala University, Republic of Cameroon

Amur State University, Blagoveshensk

І International Scientific-Engineering Conference

Optimum control of electric installations
(OCEI -2011)

Vinnytsia
October 25—27, 2011


The aim of the conference is to discuss problems of optimum control in electric power and electric mechanical systems to find common approaches to the problem, exchange ideas, establish contacts, determine trends of development of this branch of science, involve young scientists and researchers in scientific research .Special attention will be paid to application of mathematical simulation, optimization, measuring complexes, diagnostics computer systems, modern information technologies alternative and renewable sources of energy, decentralized sources of energy in local systems, energy conversion, energy saving technologies.

Conference Areas:
 • Theoretical problems of optimum control;
 • Electric energy systems and their control;
 • Electric mechanical systems, electric engineering complexes and their control;
 • Electric technological processes and energy conservation.
Official languages:

Ukrainian, Russian, English.


MAIN DATES

Submission of abstracts and application forms,         deadline - October 20, 2011

Submission of the texts of the papers         deadline - October 20, 2011

Beginning of the registration        October 24, at 9:a.m.


Registration Fee (without VAT))
 Citizens of Ukraine   Others   
  Scientists   150 UAH  U.S. $50
  Post-graduates   50 UAH  U.S. $25
  Students   30 UAH  U.S. $15

Cost of registration fee includes participation in conference work and information support. Paying registration fee follows only after receipt of the message on inclusion in the conference program. In case of absence at the conference the paid registration fee is not reimbursed.


The accommodation for the participants of the conference is planned to provide in VNTU dormitories and Vinnytsya hotels (book in advance and for special payment). We will inform you about prices.


Registration fees should be transferred to the following VNTU account

b/a 31259272210098
МФО 802015
Bank: ГУДКУ in Vinnytsya Region.

Marked «Registration fee OCEI-2011» for {First name and surname}

Materials of the conference

Abstracts will be placed on the conference website before the beginning of the conference.
Reports, recommended for publication will be published in specialized journals of VNTU included to Higher Attestation Commission of Ukraine list: "Vysnyk VPI" , "Information technologies and computer engineering", "Optical-electronic informational and energetic technologies" and in electronic scientific journal "VNTU scientific works".


Address for communication
Chair “Electric stations and systems”,
Vinnytsya National Technical University,
Vinniysya, 21021,
Ukraine

Tel:

(0432) 598377;  (0432) 598245

E-mail:

okey2011@vntu.edu.ua

Website of the conference

http://conf.vntu.edu.ua/energo/2011


More about the Conference and Requirements for materials  >>>  (Announcement, pdf)

 >>> TOP <<< 

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...