Оптимальне керування електроустановками

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

Русский     EnglishМіністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічнийуніверситет (ВНТУ)

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Національний технічний університет України «КПІ»

Національний університет «Львівська політехніка»

Донецький національний технічний університет

Секція «Україна» Міжнародного інституту ІЕЕЕ

Луцький національний технічний університет

Новий університет Лісабону, Португалія

Технічний університет Молдови, м. Кишинів

Університет м. Дуала, Республіка Камерун

Університет м. Дананг, В’єтнам

Амурський державний університет, м. Благовещенськ

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Краків, Польща

ІІ Міжнародна науково-технічна конференція

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЕУ-2013)

Вінниця
22—24 жовтня 2013 року


Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку даної галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям.

Напрямки роботи конференції:
 • Теоретичні проблеми оптимального керування;
 • Електроенергетичні системи та керування ними;
 • Електромеханічні системи, електротехнічні комплекси та керування ними;
 • Електротехнологічні процеси й енергозбереження.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.


ГОЛОВНІ ДАТИ

Подання тез та заявок     до 9 вересня 2013 р.

Повідомлення про включення до програми конференції     20 вересня 2013 р.

Подання текстів статей та реєстраційних внесків     до 1 жовтня 2013 р.

Початок реєстрації     22 жовтня о 9:00


Реєстраційний внесок (без ПДВ)
 Громадяни України   Інші   
  Науковці  200 грн.  $50
  Аспіранти   150 грн.  $25
  Студенти  80 грн.  $15

У вартість реєстраційного внеску входять: оренда комп’ютерного та проекційного обладнання для супроводу доповідей, обслуговування обладнання, інформаційне забезпечення, забезпечення учасників науково-методичними матеріалами та канцелярським приладдям, кава-брейк у перервах між засіданнями, ознайомлення з місцевими визначними місцями. Сплачувати реєстраційні внески слід тільки після отримання повідомлення про включення до програми конференції. В разі неявки на конференцію сплачені внески не повертаються.


Реєстраційні внески слід переводити на такий рахунок ВНТУ

р/р 26008214829 в Райффайзен-банк Аваль м.Київ
МФО 380805
інд. код: 1937617797 (не є платником ПДВ)
з поміткою: оргвнесок «ОКЕУ-2013»

Проживання учасників конференції планується в гуртожитках ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему оплату. Вартість проживання буде повідомлена додатково).


Матеріали конференції

Тези доповідей будуть опубліковані на сайті конференції до початку роботи конференції.
Матеріали доповідей рекомендовані до публікації будуть опубліковані в фахових виданнях ВНТУ, вклю-чених до переліку ВАК (ДАК) України: «Вісник ВПІ», «Інформаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні техно-логії» та електронному науковому фаховому журналі «Наукові праці ВНТУ».


Адреса для спілкування
Кафедра ЕСС, ВНТУ
Хмельницьке шосе, 95,
м. Вінниця, 21021,
Україна
Телефон:

(0432) 598377; (0432) 598245

E-mail:

okey2013@vntu.edu.ua

Web-сайт конференції

http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013


Докладніше про конференцію та вимоги до оформлення >>>  Інформаційний лист, pdf

Програма конференції >>>  Програма, pdf

Тези доповідей >>>  Тези доповідей, pdf

 >>> На початок <<< 

Министерство образования и науки Украины

Винницкий национальный технический университет (ВНТУ)

Институт электродинамики Национальной академии наук Украины

Национальный технический университет Украины «КПИ»

Национальный университет «Львовская политехника»

Донецкий национальный технический университет

Секция «Украина» Международного института ІЕЕЕ

Луцкий национальный технический университет

Новый университет Лиссабона, Португалия

Технический университет Молдовы, г. Кишинев

Университет г. Дуала, Республика Камерун

Университет г. Дананг, Вьетнам

Амурский государственный университет, г. Благовещенск

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Краков, Польша

II Международная научно-техническая конференция

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЭУ-2013)

Винница
22—24 октября 2013 года


Целью конференции является обсуждения вопросов оптимального управления в электроэнергетических и электромеханических системах для поиска общих подходов, обмена идеями, определение тенденций развития данной области науки, установление плодотворных контактов, поощрение талантливой молодежи к научному поиску. Особое внимание в ходе конференции предполагается уделить применению математического моделирования, оптимизации, измерительным комплексам, компьютерным системам диагностирования, современным информационным технологиям, альтернативным и возобновляемым источникам энергии, рассредоточенным источникам энергии в локальных системах, преобразованию электроэнергии и электросберигающим технологиям.

Направления работы конференции:
 • Теоретические проблемы оптимального управления;
 • Электроэнергетические системы и управления ними;
 • Электромеханические системы, электротехнические комплексы и управления ними;
 • Электротехнологические процессы и энергосбережение.
Рабочие языки конференции:

украинский, русский, английский.


ОСНОВНЫЕ ДАТЫ

Представление тезисов и заявок     до 9 сентября 2013 г.

Сообщение о включении в программу конференции     20 сентября 2013 г.

Представление текстов статей и регистрационных взносов     до 1 октября 2013 г.

Начало регистрации     22 октября в 9:00


Регистрационный взнос (без НДС)
 Граждане Украины   Другие   
  Научные работники    200 грн.  $50
  Аспиранты  150 грн.  $25
  Студенты  80 грн.  $15

В стоимость регистрационного взноса входят: аренда компьютерного и проекционного оборудования для сопровождения докладов, обслуживание оборудования, информационное обеспечение, обеспечение участников научно-методическими материалами и канцелярскими принадлежностями, кофе-брэйк в перерывах между заседаниями, ознакомление с местными выдающимися местами. Платить регистрационные взносы нужно только после получения сообщения о включении в программу конференции. В случае неявки на конференцию уплаченные взносы не возвращаются.


Регистрационные взносы нужно переводить на такой счет ВНТУ

р/р 26008214829 в Райффайзен-Банк Аваль г.Киев
МФО 380805
инд. код: 1937617797 (не является плательщиком НДС)
с пометкой: оргвзнос «ОКЭУ-2013»

Проживание участников конференции планируется в общежитиях ВНТУ и гостиницах г. Винницы (по предварительному заказу и отдельную оплату. Стоимость проживания будет сообщена дополнительно).


Материалы конференции

Тезисы докладов будут опубликованы на сайте конфе-ренции к началу работы конференции.
Материалы докладов рекомендованные к публикации будут опубликованы в изданиях ВНТУ, включенных в перечень ВАК (ДАК) Украины: «Вісник ВПІ», «Інфо-рмаційні технології і комп’ютерна інженерія», «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології» та электронном научном журнале « Наукові праці ВНТУ».


Адрес для общения
кафедра ЭСС, ВНТУ
Хмельницкое шоссе, 95,
г. Вінниця, 21021,
Украина
Телефон:

(0432) 598377; (0432) 598245

E-mail:

okey2013@vntu.edu.ua

Web-сайт конференции

http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013


Подробнее о конференции и требования к оформлению материалов >>>  Информационное письмо, pdf

Программа конференции >>>  Программа, pdf

Тезисы докладов >>>  Тезисы докладов, pdf

 >>> К началу <<< 

Ministry of Education and Science

Vinnytsya National Technical University (VNTU)

Institute of Electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine

National Technical University of Ukraine (KPI)

National University "Lvivska Polytechnica"

Donetsk National Technical University

Section “Ukraine” of International Institute of IEEE

Lutsk National Technical University

New University of Lisbon, Portugal

Technical University of Moldova, Kishiniv

Duala University, Republic of Cameroon

University of Danang, Vietnam

Amur State University, Blagoveshensk

IGE+XAO Polska Sp.zo.o. Krakow, Poland

ІІ International Scientific-Engineering Conference

Optimum control of electric installations
(OCEI-2013)

Vinnitsya
October 22—24, 2013


The aim of the conference is to discuss problems of optimum control in electric power and electric mechanical systems to find common approaches to the problem, exchange ideas, establish contacts, determine trends of development of this branch of science, involve young scientists and researchers in scientific research. Special attention will be paid to application of mathematical simulation, optimization, measuring complexes, diagnostics computer systems, modern information technologies alternative and renewable sources of energy, decentralized sources of energy in local systems, energy conversion, energy saving technologies.

Main directions of conference activity :
 • Theoretical problems of optimum control;
 • Electric power systems and their control;
 • Electric mechanical systems, electric engineering complexes and their control;
 • Electric technological processes and energy conserva-tion.
Official languages:

Ukrainian, Russian, English.


MAIN DATES

Submission of abstracts and application forms,     deadline - September 9, 2013

Notification of inclusion in the conference program     September 20, 2013

Submission of the texts of the papers and registration fees     deadline - October 1, 2013

Beginning of the registration     October 22, at 9:a.m.


Registration Fee
 Citizens of Ukraine   Others   
  Scientists   200 UAH  U.S. $50
  Post-graduates   150 UAH  U.S. $25
  Students   80 UAH  U.S. $15
(without VAT)

Cost of registration fee includes: renting of computer and projection equipment for presentation of the reports, maintenance of the equipment, information support, provision of the participants with information and methodical materials, office accessories, coffee-breaks between sessions, visiting places of interest. Pay-ment of registration fees must be made only after the receipt of the confirmation of report inclusion in the program of the conference. In case of absence at the conference the paid registration fee is not reimbursed.


Registration fees should be transferred to the following account:

р/р 26008214829 в Райффайзен-банк Аваль м.Київ
МФО 380805
інд. код: 1937617797 (не є платником ПДВ)
with reservation: оргвнесок «ОКЕУ-2013»

The accommodation of the participants is planned to be provided in VNTU dormitories and Vinnytsia hotels (booking in advance and for special payment). We will inform you about prices.


Materials of the conference

Abstracts will be placed on the conference website before the beginning of the conference.
Reports, recommended for publication, will be pub-lished in specialized journals of VNTU included to Higher Attestation Commission of Ukraine list: "Visnyk VPI" , "Information technologies and com-puter engineering", "Optical-electronic informational and energetic technologies" and in electronic scientific journal "VNTU scientific works".


Address for communication
Department “Electric stations and systems”,
Vinnytsya National Technical University,
Khmelnitske shosse, 95,
Vinnitsya, 21021,
Ukraine

Tel:

(0432) 598377,    (0432) 598245,    (099)-5225166

E-mail:

okey2013@vntu.edu.ua

Website of the conference

http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013


More about the Conference and Requirements for materials  >>>  Announcement, pdf

Сonference program >>>  Сonference program, pdf

Abstracts >>>  Abstracts, pdf

 >>> TOP <<< 

Шукати:

Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситетЗавантажуються роздiли меню ...