Оптимальне керування електроустановками

 
Завантажуються роздiли меню ...

Русский     EnglishМіністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічнийуніверситет (ВНТУ)

Інститут електродинаміки Національної академії наук України

Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом»

Національний технічний університет України «КПІ»

Національний університет «Львівська політехніка»

Секція «Україна» Міжнародного інституту ІЕЕЕ

Луцький національний технічний університет

Новий університет Лісабону, Португалія

Технічний університет Молдови, м. Кишинів

Університет м. Дуала, Республіка Камерун

Університет м. Дананг, В’єтнам

Амурський державний університет, м. Благовещенськ

Алматинський університет енергетики і зв’язку, м. Алмати, Республіка Казахстан

Технічний університет «Люблинська політехніка», Польща

Tafila Technical University, Jordan

ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЕУ-2015)

Вінниця
14—15 жовтня 2015 року


Метою конференції є обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку цієї галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливу увагу в ході конференції передбачається приділити застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям.

Напрямки роботи конференції:
 • Теоретичні проблеми оптимального керування;
 • Електроенергетичні системи та керування ними;
 • Електромеханічні системи, електротехнічні комплекси та керування ними;
 • Електротехнологічні процеси й енергозбереження;
 • АЕС в об’єднаній енергетичній системі України;
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в електроенергетичних системах.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Голова — В.Грабко, ректор ВНТУ

Заступник голови — П. Лежнюк (ВНТУ, завідувач кафедри ЕСС)

Члени: С. Артюх (Харків), М. Бурбело (Вінниця), Є. Бардик (Київ), Л. Добровольська (Луцьк), Дінь Тхань В’єт (В’єтнам, Дананг), І. Жежеленко (Маріуполь), К. Запайщиков (Київ), П. Кацейко (Польща, Люблін), В. Клепіков (Харків), О. Козлов (Росія, Благовещенськ), А. Копесбаєва (Казахстан, Алмати), С. Кудря (Київ) В. Кутін (Вінниця), В. Кухарчук (Вінниця), Г. Лисяк (Львів), О. Лозинський (Львів), Б. Мокін (Вінниця), О. Мокін (Вінниця), Ж-П. Нгома (Камерун, Дуала), О. Нікіторович (Вінниця), С. Пересада (Київ), В. Постолаті (Молдова, Кишинів), О. Садовой (Дніпродзержинськ), Ф. Сантана (Португалія, Лісабон), М. Сегеда (Львів), А. Стайгер-Гарсия (Португалія, Лісабон) І. Стратан (Молдова, Кишинів), Тран Ван Нам (В’єтнам, Дананг), О. Чорний (Кременчук), О. Яндульський (Київ), В. Янішевський (Київ).

ОРГКОМІТЕТ
(Робоча група)

Голова — С.Павлов (ВНТУ, проректор з наукової роботи)

Заступники голови — В. Леонтьєв, декан ФЕЕЕМ, В. Кулик, заступник декана ФЕЕЕМ з наукової роботи

Члени оргкомітету: М. Розводюк, В. Нетребський, В. Лесько, О. Сікорська, Ю. Малогулко.Адреса для спілкування

Кафедра ЕСС, ВНТУ
Хмельницьке шосе, 95,
м. Вінниця, 21021,
Україна
Телефон:

(0432) 598377; (0432) 598245

E-mail:

okey2015@vntu.edu.ua


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Програма конференції>>>  (Програма, pdf)

Тези доповідей>>>  (Тези доповідей, pdf)

 >>> На початок <<< 


Министерство образования и науки Украины

Винницкий национальный технический университет (ВНТУ)

Институт электродинамики Национальной академии наук Украины

Институт возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом»

Национальный технический университет Украины «КПИ»

Национальный университет «Львовская политехника»

Секция «Украина» Международного института ІЕЕЕ

Луцкий национальный технический университет

Новый университет Лиссабона, Португалия

Технический университет Молдовы, г. Кишинев

Университет г. Дуала, Республика Камерун

Университет г. Дананг, Вьетнам

Амурский государственный университет, г. Благовещенск

Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы, Республика Казахстан

Технический университет «Люблинская политехника», Польша

Tafila Technical University, Jordan

III Международная научно-техническая конференция

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ
(ОКЭУ-2015)

Винница
14—15 октября 2015 года


Целью конференции является обсуждения вопросов оптимального управления в электроэнергетических и электромеханических системах для поиска общих подходов, обмена идеями, определение тенденций развития данной области науки, установление плодотворных контактов, поощрение талантливой молодежи к научному поиску. Особое внимание в ходе конференции предполагается уделить применению математического моделирования, оптимизации, измерительным комплексам, компьютерным системам диагностирования, современным информационным технологиям, альтернативным и возобновляемым источникам энергии, рассредоточенным источникам энергии в локальных системах, преобразованию электроэнергии и электросберигающим технологиям.

Направления работы конференции:
 • Теоретические проблемы оптимального управления;
 • Электроэнергетические системы и управления ними;
 • Электромеханические системы, электротехнические комплексы и управления ними;
 • Электротехнологические процессы и энергосбережение;
 • АЭС в объединенной энергетической системе Украины;
 • Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в электроэнергетических системах.
Рабочие языки конференции:

украинский, русский, английский.

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель - В.Грабко, ректор ВНТУ

Заместитель председателя - П.Лежнюк (ВНТУ, заведующий кафедры ЭСС)

Члены: С.Артюх (Харьков), М.Бурбело (Винница), Е.Бардик (Киев), Л.Добровольская (Луцк), Динь Тхань В’єт (Вьетнам, Дананг), И.Жежеленко (Мариуполь), К. Запайщиков (Киев), П.Кацейко (Польща, Люблин), В.Клепиков (Харьков), О.Козлов (Россия, Благовещенск), А.Копесбаева (Казахстан, Алматы), С. Кудря (Киев), М. Кополовець (Польша, Краков), В.Кутин (Винница), В.Кухарчук (Винница), Г.Лысяк (Львов), О.Лозинский (Львов), Б.Мокин (Винница), О.Мокин (Винница), Ж-П.Нгома (Камерун, Дуала), О.Никиторович (Винница), С.Пересада (Киев), В. Постолати (Молдова, Кишенев), О.Садовой (Днипродзержинск), Ф. Сантана (Португалия, Лиссабон), М.Сегеда (Львов), А. Стайгер-Гарсия (Португалия, Лиссабон) И.Стратан (Молдова, Кишинев), Тран Ван Нам (Вьетнам, Дананг), О.Черный (Кременчуг), О.Яндульский (Киев), В. Янишевский (Киев).

ОРГКОМИТЕТ (Рабочая группа)

Председатель - С. Павлов, проректор по научной работы

Заместители председателя - В.Леонтьев, декан ФЭЭЭМ, В.Кулик, заместитель декана ФЭЭЭМ по научной работе.

Члены: М. Розводюк, В. Нетребский, В. Лесько, Е. Сикорская, Ю. Малогулко.

Адрес для общения

кафедра ЭСС, ВНТУ
Хмельницкое шоссе, 95,
г. Вінниця, 21021,
Украина
Телефон:

(0432) 598377; (0432) 598245

E-mail:

okey2015@vntu.edu.ua


МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Программа конференции>>>  (Программа, pdf)

Тезисы докладов (на языке оригинала)>>>  (Тезисы докладов, pdf)

 >>> К началу <<< 


Ministry of Education and Science of Ukraine

Vinnytsya National Technical University (VNTU)

Institute of Electrodynamics of National Academy of Sciences of Ukraine

National Technical University of Ukraine "KPI"

National University "Lvivska Polytechnica"

Section “Ukraine” of International Institute of IEEE

Lutsk National Technical University

New University of Lisbon, Portugal

Technical University of Moldova, Kishiniv

Duala University, Republic of Cameroon

University of Danang, Vietnam

Amur State University, Blagoveshensk

Almaty University of Energy and Communication, Almaty, Republic of Kazakhstan

Technical University “Lublinska Polytechnica”, Poland

Tafila Technical University, Jordan

ІІІ International Scientific-Engineering Conference

Optimum control of electric installations
(OCEI-2015)

Vinnitsya
October 14—15, 2015


The aim of the conference is to discuss problems of optimum control in electric power and electric mechanical systems to find common approaches to the problems, exchange ideas, establish contacts, determine trends of development of this branch of science, involve young scientists and researchers in scientific research .Special attention will be paid to application of mathematical simulation, optimization, measuring complexes, diagnostics computer systems, modern information technologies, alternative and renewable sources of energy, decentralized sources of energy in local systems, energy conversion, energy saving technologies.

Main directions of conference :
 • Theoretical problems of optimum control;
 • Electric power systems and their control;
 • Electric mechanical systems, electric engineering complexes and their control;
 • Electric technological processes and energy conservation;
 • NPS in unified energy system of Ukraine;
 • Non-conventional and renewable sources of energy in electric energy systems.
Official languages:

Ukrainian, Russian, English.

SCIENTIFIC BOARD

Chairman – V. Grabko, Rector of VNTU

Deputy Chairman – P.Lezhniuk (VNTU, Head of the Chair of ESS)

Members: C. Artiuh(Kharkiv), M. Burbelo (Vinnitsya), E. Bardyk (Kyiv), L. Dobrovolska (Lutsk), Dinh Thanh Viet (Vietnam,Danang), I .Zhezhelenko (Mariupol), K. Zapaishchikov(Kyiv), P. Katseiko(Poland, Lublin) V. Klepikov (Kharkiv), O. Kozlov(Russia, Blagoveshensk), A. Kopesbaev(Kazakhstan, Almaty),S. Kudria(Kyiv), V. Kutin (Vinnitsia), V. Kukharchuk ( Vinnitsia), G. Lusiak (Lviv), O. Lozinskiy (Lviv), B. Mokin (Vinnitsia), O.Mokin(Vinnytsia) J.-P. Ngoma (Cameroon,Duala), O. Nikitorovych (Vinnitsia), S. Peresada (Kyiv), V.Postolati(Moldova), O. Sadoviy (Dniprodzerzhynsk), F. Santana (Portugal, Lisbon) M. Segeda (Lviv), A. Staiger-Garcia (Portugal) I. Stratan (Moldova), Tran Van Nam (Vietnam, Danang) O. Chorniy (Kremenchuk), O. Jandulskiy (Kyiv), V, Jnichevskiy (Kyiv).

ORGANIZING COMMITTEE (WORKING GROUP)

Chairman – S. Pavlov (VNTU, Vice-rector in charge of scientific work)

Deputy Chairman – V. Leontiev, Dean of FEEEM, V. Kulik, Deputy Dean of FEEEM in charge of scientific work

Members: M. Rozvodiuk, V. Netrebskiy, , V. Netrebskiy, V. Lesko, O. Sikorska, Yu. Malogulko.

Address for communication

Department “Electric stations and systems”,
Vinnytsya National Technical University,
Khmelnitske shosse, 95,
Vinnitsya, 21021,
Ukraine

Tel:

(0432) 598377,    (0432) 598245,    (099)-5225166

E-mail:

okey2015@vntu.edu.ua


CONFERENCE PROCEEDINGS

Program>>>  (Program, pdf)

Abstracts (in the original language)>>>  (Abstracts, pdf)

 >>> TOP <<< 


Шукати:


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет


Завантажуються роздiли меню ...