Гуманізм та освіта

електронне наукове видання матеріалів конференції

 
Завантажуються роздiли меню ...

Русский     English

Додаток 2

Правила використання медіа-вставок (аудіо-, відео- та флеш-файлів), презентацій та html-сторінок у доповіді

1. Для розміщення у тексті доповіді медіа-вставки (аудіо-, відео- або флеш-файлу) у відповідному місці тексту потрібно вставити рамку, яка міститиме: а) напис "тут має бути аудіо-файл (чи відео- або флеш-)" і б) назву файлу. Приклад наведено у Додатку 3.
Додатово до доповіді мають бути подані відповідні файли. Допустимі такі формати файлів:

аудіо — .wav або .mp3;

відео — .avi, .mov, .flv, .mp4;

флеш — .sfw.

Назви кожного з цих файлів повинні починатися з прізвища автора (у латинській транскрипції), символа підкреслення, скороченої назви доповіді, символа підкреслення та номера медіа-вставки, наприклад Petrenko_StymulyuvannyaKreatyvnosti_1.flv.

Розміри кожного такого медіа-файлу не повинні перевищувати 5 Mb.

2. Якщо є потреба у використанні медіа-файлів великого розміру, файлів презентацій або слайд-шоу, їх можна подати як додатки до доповіді. В такому разі вони будуть розміщені на сайті для завантаження на комп’ютер користувача і подальшого їх перегляду. Бажано, щоб розміри окремих файлів, призначених для завантаження, були не більші 50 Mb (можна використовувати багатотомні архіви і розбивати відео на глави або серії).

3. Презентації у вигляді невеликого флеш або відео-файлу можуть бути вставлені у текст доповіді як указано вище. Презентації у інших форматах, або такі, що мають великий розмір файлу, подаються як додатки до доповіді.

4. Доповідь, та додатки до неї можуть бути виконані у вигляді web-сторінок. У цьому випадку необхідно додатково подати текстовий варіант, оформлений згідно з параграфами 1 та 2 Вимог до оформлення та подання матеріалів конференції. Всі файли, що входять до складу web-сторінок, та потрібні для їх перегляду, подаються у вигляді одного архіву. Основному html-файлу доповіді дається назва index.html .

Увага!

Усі html-файли будуть перевірені на технічну можливість їх розміщення на сайті конференції, тому можливе їх повернення авторам для виправлення або доробки.

5.В html-файлі доповіді не розміщувати: анотацію, ключові слова, контактну інформацію, цю інформацію потрібно розмістити в текстовому варіанті доповіді.
Приложение 2

Правила использования медиа-вставок (аудио-, видео- и флеш-файлов), презентаций и html-страниц в докладе

1. С целью размещения в тексте доклада медиа-вставки (аудио-, видео- или флеш-файла) в соответствующем месте текста необходимо вставить рамку, которая должна содержать:

а) надпись "тут должен быть аудио-файл (либо видео-, либо флеш-)"

б) название файла.
Пример приведен в Приложении 3.

Дополнительно к докладу должны быть приложены соответствующие файлы. Допустимы такие форматы файлов:

аудио — .wav или .mp3;

видео — .avi, .mov, .flv, .mp4;

флеш — .sfw.

Название каждого из этих файлов должно начинаться с фамилии автора (в латинской транскрипции), символа подчеркивания, сокращенного названия доклада, символа подчеркивания и номера медиа-вставки. Например: Petrenko_StymulyuvannyaKreatyvnosti_1.flv.

Размеры каждого такого медиа-файла не должны превышать 5 Mb.

2. В случае использования медиа-файлов большого размера, файлов-презентаций или слайд-шоу, их можно представить в виде приложений к докладу. В таком случае они будут размещены на сайте для загрузки на компьютер пользователя и дальнейшего просмотра. Желательно, чтобы размеры отдельных файлов, предназначенных для загрузки, не превышали 50 Mb (можно использовать многотомные архивы и разбивать видео на главы или серии).

3. Презентации в виде небольшого флеш или видео-файла могут быть вставлены в текст доклада способом, описанным выше. Презентации в других форматах, либо имеющие большой размер файла представляются в виде приложений к докладу.

4. Доклад и приложения к нему могут быть сделаны в виде web-страниц. У этом случае нужно дополнительно подать текстовый вариант, оформленный в соответствии с параграфами 1 и 2 Требований к оформлению и представлению материалов конференции. Все файлы, входящие в состав web-страниц, а также необходимые для их просмотра, представляются в виде одного архива. Основному html-файлу доклада дается название index.html .

 

Внимание!

Все html-файлы будут проверены на техническую возможность размещения на сайте конференции, поэтому возможен возврат их авторам для исправления и доработки.
Addition 2

How to use the media inserts (audio-, video and flash files), presentations and html pages in the report

1. To insert Media (audio-, video and flash files) in the text of the report, please put in the frame in the proper place of the text, containing:

a) note "place for audio file (video- or flash-)",

b) name of the file.
Please view sample in the appendix.

The report should be accompanied with the corresponding files. The following formats are allowed:

audio - .wav или .mp3;

video - .avi, .mov, .flv, .mp4;

flash - .sfw.

Please start the names of the files with author's name (in Roman type), underlining, abbreviation of the title, abbreviated report title, underlining, number of Media insert. Please view an example: : Petrenko_StymulyuvannyaKreatyvnosti_1.flv.

Such a file should not exceed 5 Mb.

Размеры каждого такого медиа-файла не должны превышать 5 Mb.

2. Files, exceeding 5 Mb, files with presentations or slides may be presented as attachments to the report. They will be placed on the site with further downloading on the user's PC. Please make sure that files to be downloaded do not exceed 50 Mb (it is allowed to use .....archives and divide video into chapters or parts).

3. Presentations of small flash- or video files may be inserted in the report as mentioned above. Presentations in other formats or those of big sizes have to be attached to the report.

4. Reports as well as the attachments may be presented as websites. This requires the submission of the additional text version, executed as is shown in paragraphs 1 and 2 of the Research Paper Submission Requirements. All the files composing the website and necessary for its viewing are to be submitted as one archive. The main html-file of the report is saved as index.html.

 

Автори

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...