Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 2. Наука – людина – освіта: взаємні предметні кореляції


Голова – доктор філософських наук, професор Хома Олег Ігорович
Співголова – кандидат філософських наук, доцент Теклюк Анатолій Іванович

Савостьянова м. В.д.філос.н., проф.
Європейський університет (м. Київ)
Наука і освіта: проблема взаємодії

Ожеван м. А., д.філос.н., проф.
Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ)
Синергетика і кібернетика як альтернативні типи освіти

Мануйлов В. Т., к.філос.н., доц.
Курский государственный университет (Курск, Россия)
Концепции конструктивности математического знания
Читати

Решетова Э. Э., аспирантка
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского (г. Симферополь)
История математического образования: методологические проблемы исследования
Читати

Вандышев В.Н., д.філос.н., проф.
Сумский национальный аграрный университет (г. Сумы)
“Ненаучность” классического знания эпохи возрождения: взгляд из ХХІ века

Порев С.Н., к.т.н., доц., учений секретар
Институт магнетизма Национальной академии наук Украины (г. Киев)
Проблема научности педагогических знаний

Теклюк А.І., к.філос.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Наукове та позанаукове знання: історія стосунків у ХХ столітті
Читати

Мацко Л. А., к.філос.н., доц., Головашенко І. О., к.філос.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Філософія та психологія гри: game over? (онтологічний аспект гри)
Читати

Карпенко Т.М., к.філос.н.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (г. Сумы)
Трансформації наукового дискурсу в добу високих технологій (філософсько-методологічний аспект)

Мірошник г. В., аспірантка
Інститут філософії імені г. Сковороди Національної академії наук України (м. Київ)
Сучасні супер-технології та їх вплив на цивілізаційні зміни

Бычков Н.Н., к.філос.н., доц.
Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (г. Винница)
Типология знаний и образованность

Рошкулець Р.Г., к.філос.н., доц.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Метафізичні основи наукової освіченості в постнекласичній раціональності
Читати

Карпенко В.Є., к.філос.н., доц.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (г. Сумы)
Медіасфера “розумних” речей як чинник перетворення людини

Кузьміна С. Л., д.філос.н., доц.
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського (м. Сімферополь)
Філософія у просторі освіти: осмислення Петра Ліницького
Читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...