Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 3. Проблеми та перспективи сучасної освіти


Голова – кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу ВНТУ Писклярова Анна Валеріївна
Співголова – кандидат технічних наук Коваль Костянтин Олегович

Кисилев Н.Н., д. филос.н., проф., ведущий научный сотрудник
Институт философии имени г. Сковороды Национальной академии наук Украины (г. Киев)
Образование и “образованщина”

Дубовой В.М., д.т.н., проф., зав. каф. компьютерных систем управления
Винницкий национальный технический университет (г. Винница)
Перспективы образования и образованности в эпоху развития информационных систем и биокоммуникационных технологий

Дутковський І.Б., аспірант
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
Університет в контексті кризи цінностей постмодерного світу

Дмитрієв В. Ю., Проректор з економіки та перспективного розвитку
Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)
Компоненти маркетингового середовища вишу
Читати

Игнатов Л.Н., к.э.н., зав. каф. менеджмента
Киевского института бизнеса и технологий (Винницкий филиал) (г. Винница)
Некоторые проблемы приоритетности и управления развитием науки и образования на украине (критический анализ)
Читати

Ковальчук В.Ю., д.пед.н., проф.
Дрогобицький державний педагогічний університет (м. Дрогобич)
Модернізаційна складова в системі сучасної педагогічної освіти

Антоненко І.І., викладач
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»(м. Київ)
Моніторинг як основний метод контролю якості освіти
Читати

Морозов О.О., аспірант
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАП України, (м. Київ)
Система cast як засіб автоматизації управління ланцюгами поставок в системах е-комерції
Читати

Каюмова О.Ф., Корнієнко О.С., Романцова О.В., Коваль К.О. (м. Київ, м. Вінниця)
Стратегія розвитку органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України на 2011-2021 рр.
Читати

Писклярова А.В., к.т.н., доц., проректор з наукова-педагогічної роботи по організації виховного процесу
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Студентське самоврядування – нова еліта нації
Читати

Шиліна Н.Є., к.пед.н., доц.
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса)
Комунікативна компетенція як невідємна складова сучасної освіти
Читати

Чухрай Е.І., ст. викладач
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Сенсожиттєві засади моралі та сучасна освіта

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...