Знання. Освіта. Освіченість

І Міжнародна науково-практиччна конференція

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Секція 5. Психолого-педагогічні аспекти освіти та освітні технології ХХІ ст.


Голова – доктор педагогічних наук, професор Петрук Віра Андріївна
Співголова – кандидат педагогічних наук, доцент Прищак Микола Дем’янович

Прудченко І. І., к.пед.н., доц.
Національний педагогічний університет імені м. П.Драгоманова (м. Київ)
Шлях пайдейї: навчання, підготовка, освіта
Читати

Прищак м. Д. к.пед.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Методологічний концепт комунікативного підходу в освіті та педагогіці
Читати

Камакіна Н.В., аспірантка
Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ)
Еволюція цілей навчання іноземної мови у школах україни у 60-80 роки ХХ століття та їх вплив на зміст навчання
Читати

Дорожко І.І., к. псих.н., доц.
ХНПУ ім.Г.С.Сковороди, м. Харків
Мовленнєва рефлексія особистості у контексті родинних стосунків
Читати

Хромова В. С., ст. викладач
Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ)
Досвід поглибленого вивчення іноземної мови майбутніми менеджерами у вищому навчальному закладі
Читати

Кузло Н.М., асистент
Національний університет водного господарства і природокористування (м. Рівне)
Особливості аналізу вправ для формування семантичної компетенції для студентів будівельних спеціальностей
Читати

Залюбівська О. Б., викладач
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Педагогічна й риторична майстерність у творчій спадщині Болеслава Буяльського
Читати

Михалевич В.М., д.т.н., проф., зав. каф. вищої математики, Михалевич О.В., магістрант
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Піфагореїзм у викладанні математики

Ковтонюк м. М., к.ф-м.н., доц.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця)
Формування фундаментального освітнього простору майбутнього вчителя математики на основі компетентністного підходу
Читати

Гаджула Н.Г., к. мед.н.
Вінницький національний медичний університет ім. м. І. Пирогова (м. Вінниця)
Гендерний аспект навчально-виховного процесу у формуванні здорового способу життя у студентів вищого навчального закладу

Прищак м. Д.,к.пед.н., доц., Лесько О. Й., к.е.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Етичні та психологічні засади формування компетентності менеджера
Читати

Жизномірська О.Я., к.псих.н.
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль)
Специфіка роботи практичного психолога в сучасній школі
Читати

Лозан С. м. , студентка, Сорочинська В. Є., д.пед.н., доц., Лозан Н. м. , аспірантка
Вінницький державний педагогічний університет (м. Вінниця),
Вінницький національний технічний університет(м. Вінниця)
Психологічні особливості організації навчального процесу з обдарованими дітьми
Читати

Коліжук г. В., лаборант кафедри методології та управління освітою
Вінницький Обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Вінниця)
Розвиток компетентності формування готовності дітей до школи у вчителів початкових класів
Читати

Петрук В.А, д. пед.н., проф., Ляховченко Н.В., к.пед.н., доц.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Вплив кредитно-модульної системи на адаптацію першокурсників до навчання у ВНЗ
Читати

Филипська В.І., аспірантка
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (м. Харків)
Проблеми професійного самовдосконалення вчителів
Читати

Байкєніч г. В., аспірантка
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ)
Особливості проведення констатуючого експеременту з проблем методики викладання історії в загальноосвітніх закладах та його результати
Читати

Щука г. П., к.пед.н., доц.
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Луганськ)
Огляд дисертаційних досліджень вітчизняних науковців з проблем професійної туристської освіти
Читати

Барабаш О.Д. к. пед.н., доц., проректор з наукової роботи
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Івано-Франківськ)
Рефлексивна задача у структурі навчально-професійних задач для підготовки учителів у післядипломній освіті
Читати

Гринченко І.Б. к. пед.н., доц.,
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди (м. Харків)
Впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах україни
Читати

Kobzeva N.A., senior lecturer
Tomsk Polytechnic University (Russia)
Cultural awareness learning activity in efl classes (technical university)
Читати

Романюк О.Н., д.т.н., проф., перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення ВНТУ
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Використання засобів комп’ютерної графіки

Колісник О.П., асистент, Бадьора Н.П., аспірантка, Коц І.В., к.т.н., проф.
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Організація самостійної роботи студентів напряму підготовки “будівництво” у ВНТУ
Читати

Марковська Т.В., методист
Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Вінниця)
Дистанційне навчання вихователів дошкільних навчальних закладів Вінницької області
Читати

Мензул О.М., аспірантка
Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця)
Практична підготовка студентів ВНЗ в контексті інтеграції навчання з виробництвом
Читати

Переломова О.С. д.філол.н., проф.
Сумський національний аграрний університет (м. Суми)
Теоретичні і практичні аспекти поняття “мовна компетентність”

Пяст Н.И., к.филол.н., доц.
Винницкий областной институт последипломного образования педагогических работников (м. Вінниця)
Игры как один из методов активного обучения на уроках русского языка
Читати

Сагайдак г. В., магістр педагогічних наук, ст.викладач
Івано-Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Івано-Франківськ)
Підготовка учителів початкових класів до використання інтерактивних технологій
читати

Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет
Завантажуються роздiли меню ...