XXXVIII науково-технічна конференція
професорсько-викладацького складу,
співробітників та студентів університету

електронне наукове видання матеріалів конференції
 
Завантажуються роздiли меню ...

Вимоги до оформлення рукописів тез студентських доповідей

Тези подаються в одному примірнику, надрукованому на лазерному або струминному принтері і підписаному авторам(и) та науковим керівником, а також у вигляді комп'ютерного файлу.

До тез додається авторська довідка.

Обсяг тез — одна повна сторінка тексту (формату А4), набраного на ПЕОМ у текстовому редакторі WORD 6.0 і вище для Windows; гарнітура — "Times New Roman Cуr", розмір — 14 , міжрядковий інтервал — одинарний. Формули мають бути набрані в редакторі формул Equation Editor. Всі береги — 20 мм.

    Розміщення матеріалу має бути таким:
  • зліва у верхньому рядку навести УДК;
  • пропустивши рядок, з центруванням посередині великими напівжирними літерами (bold), розмір 16, друкувати назву доповіді;
  • пропустивши рядок, малими літерами (розмір 14), друкувати прізвища та ініціали авторів;
  • у наступному рядку малими літерами (розмір 14) друкувати вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника;
  • пропустивши два рядка друкувати основний текст (без посилань на літературу).

Допускається супроводжувати тези рисунками, розміщеними всередині основного тексту, накресленими чорною тушшю або за допомогою будь-якого графічного редактора.


Зразок оформлення рукопису тез

Авторська довідка

Конференції ВНТУ
XXXVIII НТК викладачів та студентів ВНТУ
(за інститутами)
Інститут гуманітарно-педагогічних проблем та виховання Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Інститут електроенергетики та електромеханіки Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Інститут менеджменту і екології та економічної і екологічної кібернетики Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання Інститут машинобудування та транспорту Вимоги до оформлення рукописів тез студентських доповідей
XXXVII НТК ВНТУ (2008 р.)
Шукати:
Пошук враховує морфологію української мови.


Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет